PONOWNY APEL: WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE I NIELEGALNE. STRAŻ I POLICJA APELUJE O ROZSADEK!

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne niebezpieczeństwo. Niestety, mimo wielu apeli wciąż zdarzają się takie sytuacje. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Ryzyko jest ogromne. Pamiętajmy, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale i zabronione.

Tylko w tym roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, wpłynęło kilka zgłoszeń o pożarach traw i nieużytków. W działaniach gaśniczych zaangażowane były zastępy z JRG Bochnia oraz jednostki OSP.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw jest ogromne. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą spowodować znacznie większy pożar.

Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny. Ofiarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta, a ziemia na wypalonych obszarach staje się jałowa. Bardzo często wypalane łąki znajdują się przy drogach, a wtedy dym może poważnie ograniczać widoczność kierowcom, co stwarza dodatkowe zagrożenie.

Przypominamy, że wypalanie traw jest ścigane karnie.

Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
– art. 124: Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
– art. 131 pkt. 12: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

kodeks wykroczeń:

-art. 82 § 1: Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
– art. 82 § 3: Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

– art. 82 § 4: Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

– art. 82 § 5: Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Ponadto w pewnych przypadkach podpalaczowi  mogą grozić zarzuty z kodeksu karnego, zwłaszcza, jeżeli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności.

Swoje kary stosuje także ARiMRAgencja może nałożyć na rolnika, wypalającego trawy, karę na podstawie nie przestrzegania dobrej kultury rolnej.

Apelujemy o niewypalanie traw!

Please follow and like us: