Straż Graniczna apeluje: Dbajmy o znaki graniczne

Znaki graniczne to niezbędne narzędzie, by w terenie określić, którędy przebiega linia oddzielająca Polskę od państwa sąsiedniego. Pamiętajmy – nie wolno ich uszkadzać, rysować po nich, ani ich niszczyć!

Gdy w grudniu 2007 roku Polska wstąpiła do strefy Schengen, przed podróżnymi otworzyły się nowe możliwości. Granice wewnętrzne z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Litwą mogą być przekraczane w każdym miejscu i czasie bez dokonywania odprawy granicznej osób niezależnie od ich obywatelstwa.Mimo zdemontowania infrastruktury byłych przejść granicznych, linię granicy państwowej wyznaczają niezmiennie znaki graniczne. Na blisko 320-kilometrowym odcinku granicy państwowej ze Słowacją, ochranianym przez Karpacki Oddział Straży Granicznej, jest ich 4056.

To znaki główne oraz pomocnicze. Najczęściej mają kształt białych prostopadłościanów z górną częścią pomalowaną na czerwono. Na ścianie znaku granicznego, skierowanej w stronę danego państwa, umieszczone są inicjały literowe: „P” dla Polski i „S” dla Słowacji. Dodatkowo, na górnej powierzchni znaku znajduje się centr znaku granicznego oraz znaki kierunkowe. Pokazują one w którym kierunku należy pójść, aby dojść do następnego znaku granicznego. Cyfry rzymskie i arabskie umieszczone na znaku granicznym oznaczają odpowiednio odcinek granicy (na granicy ze Słowacją od I do III) oraz jego kolejny numer. Oprócz znaków w kształcie prostopadłościanu, na granicy ze Słowacją występują również znaki malowane lub wykute w skałach oraz umieszczone np. w Jeziorze Orawskim.

  • Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne

Niestety, bardzo często dochodzi do niszczenia znaków granicznych. Oczywiście zdarzają się też sytuacje losowe, związane z klęskami żywiołowymi. Znaki graniczne uszkadzane są przez wylaną wodę z koryt rzecznych, powalone drzewa, uderzenia piorunów. Jednak bardzo często przyczyną zniszczenia znaku granicznego jest człowiek. Najczęściej znaki graniczne uszkadzane są przy remontach dróg, zrywce drzew oraz przez bezmyślność turystów.

Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne

Przypominamy, że kodeks karny przewiduje poważne konsekwencje za niszczenie znaków granicznych. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – art. 277 kodeksu karnego

Szanujmy znaki graniczne, bo to one wyodrębniają terytorium naszej ojczyzny na tle Europy i świata. Nadają polskości naszym pięknym terenom.

Apelujemy…NIE NISZCZ, NIE USZKADZAJ, NIE USUWAJ…

Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne

  • Dbajmy o znaki graniczne Dbajmy o znaki graniczne
    Karpacki Oddział Straży Granicznej