Strażacy wsiadają na QUADY – lista jednostek z dofinansowaniem!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków złożonych w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

W tegorocznym naborze wpłynęło 114 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8.034.444,00 zł, przy koszcie kwalifikowanym równym 16.118.525,00 zł. Trzech wnioskodawców złożyło rezygnację z udziału w Programie, a pozostałe 111 wniosków na kwotę 7.664.444,00 zł zostało poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.

30 wniosków zostało odrzuconych z powodów formalnych. Pozostałe wnioski zostały podzielone na trzy kategorie, w zależności od zakresu zadania. Następnie uszeregowano je pod względem liczby akcji/interwencji przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dofinansowanie przyznano dla całej kategorii ‘modernizacji samochodu’, a pozostała dostępna pula środków została rozdysponowana dla wniosków z najwyższym efektem ekologicznym w danej kategorii.

W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie dla 63 wniosków w wysokości 3.600.000,00 zł, czyli pełnej puli środków przeznaczonej na Program w 2023 roku.

Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie: